KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aveex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 00-901 Plac Defilad 1. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: mailowo iod@aveex.com, tel. +48 22 781 40 51 lub pod adresem Warszawa, 00-901 Plac Defilad 1.

2. Przedstawicielem Administratora jest inspektor ochrony danych z którym można się skontaktować: mailowo iod@aveex.com lub tradycyjną pocztą wysyłając list pod adres Warszawa, 00-901 Plac Defilad 1.

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu :
a. umożliwienia kontaktu e–mailowego z Administratorem (jego pracownikami i współpracownikami) oraz podejmowania kontaktu z adresatami a także dokumentowania ustaleń dokonywanych z kontrahentami Administratora poprzez pocztę elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadniony interes prawny Administratora polega prowadzeniu korespondencji oraz możliwości wykazania poczynionych ustaleń w toku prowadzonej korespondencji;
b. realizacji zawartych umów handlowych jeżeli jest Pani/Pan stroną takiej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),dalej: „RODO”,
c. jeżeli jest Pani/Pan pracownikiem/zleceniobiorcą Strony umowy współpracy, Pani/Pana dane są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prawidłowa realizacja umowy łączącej Administratora z Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą; Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana lub od Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy
d. rozpatrywania skarg i reklamacji osób zgłaszających skargę lub reklamację na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes Administratora polega na rozpatrzeniu skargi lub reklamacji zgłaszanej przez nadawcę korespondencji
e. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz w celach archiwalnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
f. udokumentowania zawartych umów i ich rozliczanie, na podstawie przepisów prawa podatkowego, przepisów ustawy o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c) RODO);
g. kontaktu i przekazywania treści pr-owych, marketingowych, reklamowych i promocyjnych na podstawie uzasadnionego interesu administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO) polegającego na konieczności wywiązania się z obowiązków zawartych w umowach pomiędzy administratorem a jego klientami.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązków administratora wynikających z zawartych umów- jednak nie dłuższy niż 15 lat.

5. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane a jedynie przechowywane w celu dochodzenia i zaspokojenia ewentualnych roszczeń.

6. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do przekazywania Panu/Pani informacji o których mowa w p. 3 niniejszej klauzuli. W przypadku nie podania danych lub żądania ich usunięcia nie będziemy mogli Panu/Pani wysyłać żadnych informacji.

7. Pan/Pani dane osobowe mogą być przekazywane /lub nie/ następującym odbiorom
– naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania;

• podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
1. w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych,
2. obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
3. podwykonawcom wspierającym nas w wykonywaniu umowy, np. w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi klienta,
4. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, kurierskie, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.

• innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
2. podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nie dokonania przez Ciebie zapłaty wystawionych przez nas faktur w terminie,
3. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów dla Ciebie,
4. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
• organom państwowym, np. sądy, prokuratura, organy podatkowe

8. Jako administrator Pana/Pani danych osobowych zapewniamy prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,

10. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych poza teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej.