Polityka ochrony danych osobowych  w AVEEX Sp. z o.o.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym Serwisem. Chcielibyśmy Cię poinformować, że podejmujemy wszelkie możliwe starania aby nasze działania były zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Polityką ochrony danych osobowych informujemy jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach i w jaki sposób z nich korzystamy, kim jesteśmy oraz jakie masz prawa. Pismo służy przekazaniu informacji, o której mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, które obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Informacje podane poniżej są bardzo ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z ich treścią.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest AVEEX Sp. z o.o. wpisana  do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000325262, z kapitałem zakładowym 55.550 zł, Regon 141769292, NIP: 525-24-48-464;., wpisana do rejestru (dalej „My”)

Możesz się z nami skontaktować:

 • listownie, na adres: Aveex Sp. z o.o., Pl.Defilad 1, 00-901 Warszawa,
 • mailowo, na adres: iod@aveex.com.

Inspektor danych osobowych

Ustanowiliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego możesz zwrócić się z każdym pytaniem lub żądaniami we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych. Możesz to zrobić:

 • listownie, na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Aveex Sp. z o.o.,           Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
 • mailowo, na adres: iod@aveex.com.

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe, uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy w następujących celach:

 1. realizacji celów na podstawie Twojej zgody – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a) RODO np.:
  • odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu kontaktowym
  • kontaktu w celu przygotowania oferty i zawarcia umowy o współpracę
  • przekazywania informacji prasowych dotyczących firm, marek, organizacji, związków i produktów dla których Administrator wykonuje usługi związane z Public Relations
  • przekazywania informacji na temat produktów i usług wydarzeń lub akcji organizowanych przez na lub naszych klientów, poprzez np. pocztę tradycyjną, e-mail, newsletter, kontakt telefoniczny, SMS – y,
 2. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO np.:
  • w ramach kupna – sprzedaży usług oferowanych przez Aveex Sp.z o.o., w tym transakcji w sklepie internetowym,
  • wykonania wycen produktów, usług, kampanii,
  • zapewnienia poprawnej jakości usług, ich monitoringu
  • obsługi próśb do nas kierowanych (np. poprzez formularz kontaktowy),
  • obsługi Twoich próśb i zapytań, które do nas są kierowane w związku z realizacją ustalonych zadań
 1. realizacji obowiązku niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – (podstawa prawna: art6 ust 1 c) RODO np.:
  • przekazanie danych na żądanie sądu, policji,
 1. realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO np.
  • obsługa próśb i zapytań, które do Nas są kierowane w związku z wykonaniem umowy,
  • windykacji należności: prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
  • przechowywanie danych do celów archiwalnych (spełnienie przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
  • wykrywanie nadużyć i zapobieganie im,
  • weryfikacji wiarygodności płatniczej.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Wymagamy od Ciebie podania danych, niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy. Jeżeli nie zostaną nam podane niezbędne dane osobowe, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy,                                               a w konsekwencji rozpocząć współpracy. Jeżeli przepisy prawa np. ze względów podatkowych będą wymagać od nas innych niezbędnych danych ich podanie jest konieczne w celu nawiązania czy utrzymania z nami współpracy. Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne – w szczególności nie warunkuje to zawarcia                         i wykonania umowy.

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe:

 1. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania;
 2. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
  1. w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych,
  2. obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
  3. podwykonawcom wspierającym nas w wykonywaniu łączącej nas z Tobą umowy, np. w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi klienta,
  4. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.
 3. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  2. podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nie dokonania przez Ciebie zapłaty wystawionych przez nas faktur w terminie,
  3. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów dla Ciebie,
  4. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
 1. organom państwowym, np. sądy, prokuratura, organy podatkowe

Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie planujemy przekazywania Twoich danych poza EOG.

Jak długo możemy przechowywać Twoje dane?

W przypadku korzystania z Twoich danych na podstawie zgody, korzystamy z tych danych osobowych do momentu jej cofnięcia i rezygnacji z celów osiąganych dzięki niej.

W procesach związanych z realizacją umowy przez okres realizacji umowy oraz czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy.

W związku z realizacją przepisów prawa Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone w przepisach np. podatkowych.

W okresie, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych będziemy przechowywać Twoje dane osobowe.

Jakie przysługują Ci uprawnienia?

 1. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Twoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych,
  • prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych,
  • prawo usunięcia danych osobowych,
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przeniesienia danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo do sprzeciwu wobec:
   1. przetwarzania przez nas Twoich danych na potrzeby marketingowe, w tym wobec tzw. profilowania (tj. sprzeciwu wobec przekazywania Ci informacji o naszych promocjach, ofertach, produktach, w tym usługach, akcjach i wydarzeniach, w tym ofertach specjalnych), przy czym po wniesieniu takiego sprzeciwu nie wolno nam już będzie przetwarzać Twoich danych dla celów marketingowych;
   2. przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
 2. Swoje prawa wymienione w punkcie 1 możesz realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.
 3. Z żądaniami opisanymi w punkcie 1 możesz wystąpić do Naszego Inspektora Danych Osobowych zgodnie z podanymi informacjami kontaktowymi.
 4. Mamy obowiązek udzielenia Ci informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa w punkcie 1, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa powyżej, możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania musimy Cię jednak poinformować o przedłużeniu terminu wraz z podaniem jego przyczyn.
 5. Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Twoimi żądaniami, o których mowa w punkcie 1, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia przez Ciebie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Dany Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.
 6. Jeżeli będziemy mieli uzasadnione wątpliwości dotyczące Twojej tożsamości, w związku ze zgłoszeniem żądania możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.
 7. Udzielimy Ci informacji, o których mowa w punkcie 4 – 6 wyżej, na piśmie, według naszego wyboru:
  • listem poleconym, na podany przez Ciebie adres pocztowy lub
  • drogą elektroniczną, na podany przez Ciebie adres e-mail, za wyjątkiem przypadków gdy:
   1. przekażesz nam swoje żądanie drogą elektroniczną i nie zażądasz udzielenia informacji w innej formie – wówczas przekażemy Ci informacje na podany przez Ciebie adres e-mail;
   2. zażądasz udzielenia informacji ustnie, a Twoja tożsamość zostanie przez nas potwierdzona innymi sposobami – wówczas udzielimy Ci informacji ustnie.
 8. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez nas w związku z Twoimi żądaniami, o których mowa w punkcie 1 powyżej, są wolne od opłat. Jeżeli jednak Twoje żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, będziemy mogli:
  • pobrać opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo
  • odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 9. Każdego odbiorcę, któremu zostały ujawnione przez nas Twoje dane osobowe poinformujemy o żądaniu sprostowania lub uzupełnienia lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, których dokonaliśmy na wskutek zgłoszonego do nas żądania. Nie będziemy musieli przekazywać takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano Spółkę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono wiele lat temu oraz pomimo podjętych prób nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą).
 10. Na Twoje żądanie, poinformujemy Cię o odbiorcach, którym przekazaliśmy informacje o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, a także o odbiorcach, których nie udało się nam powiadomić.